ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการ


 1. คำอธิบาย เงื่อนไข และข้อจำกัดในการบริการ
 2.      เว็บไซต์ autocats-shopee-booster.web.app (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) สงวนสิทธิในการให้บริการนี้ และผู้ให้บริการมีสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้งาน”) ผู้ใช้งานจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ และอนุญาตให้ผู้ให้บริการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลของท่านได้ โดยท่านจะต้องลงทะเบียนก่อนการใช้บริการ ราคาแพ็คเกจ VIP ที่ระบุโดยผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้บริการผ่านผู้ให้บริการของเว็บไซต์ autocats-shopee-booster.web.app นี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการผู้ให้บริการซึ่งได้ระบุไว้ต่อไปนี้

 3. การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ
 4.       ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการลงไว้ในเว็บไซต์ autocats-shopee-booster.web.app และถือว่าท่านได้ให้ความตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ที่ได้มีการแก้ไขใหม่แล้วเมื่อท่านใช้บริการ และผู้ให้บริการอาจทำการยกเลิกการให้บริการนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้

 5. การลงทะเบียนใช้บริการ และผู้ไม่มีสิทธิใช้บริการ
 6.      ในการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ autocats-shopee-booster.web.app ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง หากท่านประสงค์จะยกเลิกการลงทะเบียน ให้ท่านแจ้งไปยังแอดมินเพจ web.facebook.com/pnlgoodcode ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนของท่านได้หากผู้ให้บริการมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าท่านฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทางเว็บไซต์ ทั้งนี้ การยกเลิกการลงทะเบียนนี้จะไม่มีผลกระทบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทางเว็บไซต์ซึ่งมีลักษณะเป็นการต่อเนื่องแต่ประการใด

 7. ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน
 8.      ระหว่างการลงทะเบียน ผู้ให้บริการจะขอให้ท่านสร้างรหัสส่วนตัวสำหรับการเข้าถึงบัญชีของท่าน ซึ่งท่านจะต้องเก็บรหัสส่วนตัวดังกล่าวเป็นความลับไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการใดๆ ที่กระทำผ่านทางบัญชีของท่าน หากท่านสงสัยว่ามีการใช้รหัสส่วนตัวของท่านโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านตกลงจะแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบผ่านทางเพจ web.facebook.com/pnlgoodcode โดยไม่ชักช้า หากผู้ให้บริการมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่ามีหรืออาจจะมีการใช้บริการของผู้ให้บริการไปโดยมิชอบ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับใช้บัญชีของท่านหรือขอให้ท่านเปลี่ยนรหัสส่วนตัวของท่านได้ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการที่รหัสส่วนตัวของท่านถูกเปิดเผยหรือใช้ไปในทางมิชอบทั้งสิ้น

 9. การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
 10.      แอดมินเพจ web.facebook.com/pnlgoodcode เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการเว็บไซต์ autocats-shopee-booster.web.app และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อความ รวมถึงภาพและการออกแบบหน้าเว็บเพจ ตลอดจนบรรดาภาพประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับการบริการที่ปรากฏในหน้าเว็บเพจ ผู้เข้าชมเว็บไซต์ autocats-shopee-booster.web.app ถือเป็นผู้ใช้เว็บไซต์ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้เว็บไซต์") และเมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณที่ดี และข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ในการที่จะไม่ทำลายชื่อเสียงและทำให้เสื่อมซึ่งสิทธิของเว็บไซต์ autocats-shopee-booster.web.app หรือสิทธิของผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น ทั้งนี้ ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ ตามที่ระบุดังต่อไปนี้

 11. การใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
 12.      ห้ามมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้แก่

       ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะตัดข้อความใดๆ ที่เป็นอันตรายออกจากเว็บไซต์ และมีสิทธิเรียกให้ผู้ใช้เว็บไซต์ผู้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์โดยการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ชำระค่าเสียหายเต็มจำนวนได้ ความเสียหายนี้ให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดแก่เว็บไซต์ หรือความเสียหายที่บุคคลภายนอกเรียกร้องจากเว็บไซต์อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตของผู้ใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ ความเสียหายหมายถึงทั้งความเสียหายโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการใช้สิทธิเรียกค่าชดเชย และการแก้ไขสภาพที่บกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการใช้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต และให้ถือว่าค่าปรับเป็นตัวเงินที่พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บจากเว็บไซต์จากการละเมิดข้อกำหนดของกฎหมายอันเนื่องจากการที่ผู้ใช้เว็บไซต์ใช้เว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นความเสียหายด้วย

 13. การใช้บริการ
 14.      ผู้ให้บริการพยายามอย่างที่สุดในการพัฒนาคุณภาพของการบริการ อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยลักษณะทางเทคนิคของการให้บริการ ผู้ให้บริการไม่สามารถรับประกันได้ว่าท่านจะสามารถใช้บริการได้อย่างสมบูรณ์หรือโดยปราศจากซึ่งปัญหาใดๆ แต่หากท่านพบความผิดพลาดทางเทคนิค ท่านสามารถรายงานความบกพร่องผ่านทางเพจ https://web.facebook.com/pnlgoodcode/ ได้ และผู้ให้บริการจะพยายามแก้ไขข้อบกพร่องอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะมิให้ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าถึงเว็บไซต์ https://autocats-shopee-booster.web.app/ ได้หากมีความจำเป็นในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา หรือปรับปรุงระบบ หรือเพื่อการนำระบบใหม่ๆ มาใช้ ผู้ให้บริการมีความพยายามเป็นอย่างยิ่งในการจัดให้มีการบริการได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และทำการขยายการให้บริการออกไปสู่พื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทย ณ เวลาใดๆ ก็ได้

 15. ความรับผิดชอบ
 16.      แม้ว่าผู้ให้บริการจะใช้ความพยายามในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงและความเกี่ยวโยงระหว่างข้อความในเว็บไซต์ https://autocats-shopee-booster.web.app/ ก็ตาม ผู้ให้บริการก็ไม่สามารถรับประกันในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้ให้บริการจึงไม่ขอรับประกันและไม่ขอรับผิดในความผิดพลาด การละเว้น หรือปัญหาทางเทคนิค ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการใช้เว็บไซต์ หากผู้ให้บริการพบว่าข้อความใดไม่ถูกต้องและมีความเป็นไปได้ในทางเทคนิคและไม่เป็นการก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายอันไม่สมเหตุสมผลแก่ผู้ให้บริการในการที่จะแก้ไข ผู้ให้บริการจะทำการปรับปรุงข้อความโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการไม่ขอรับผิดในส่วนต่อไปนี้

       ทั้งนี้ ข้อกำหนดในข้อนี้ไม่กระทบกับความรับผิดของผู้ให้บริการเกี่ยวกับข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้ซื้อผ่านทางบริการนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดของกฎหมายทั่วไป

 17. การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและความยินยอมในการดำเนินการกับข้อมูล
 18.      ผู้ให้บริการจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ ทั้งนี้ ท่านได้ให้ความยินยอมแก่ผู้ให้บริการในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้แก่ผู้ให้บริการเพื่อการดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. การแสดงผลและการตั้งค่าโปรโมทสินค้าอัตโนมัติ โดยการรับข้อมูลสินค้าเบื้องต้น เช่น ชื่อสินค้า จำนวนสินค้า
  2. การพัฒนาบริการอื่นๆเพิ่มเติมในอนาคต เช่น คำสั่งซื้อ การชำระเงิน การตลาด และการให้บริการหลังการขาย (WebChat)

       ท่านตกลงให้ความยินยอมแก่ผู้ให้บริการในการจัดการข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ในระหว่างการลงทะเบียนใช้บริการ ผู้ให้บริการขอแจ้งว่าผู้ให้บริการจะดำเนินการกับข้อมูลของท่าน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แล้วเท่านั้น ท่านตกลงว่าได้ให้ข้อมูลของท่านในการสมัครใช้บริการผ่านเว็บไซต์ด้วยความสมัครใจ

 19. ข้อกำหนดอื่นๆ
 20.      ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงความตกลงใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ ให้อยู่ในบังคับของกฎหมายไทย การระงับข้อพิพาทให้กระทำในศาลไทยตามภูมิลำเนาของผู้ให้บริการ ในกรณีที่ข้อความในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน ให้ถือตามข้อความในเว็บไซต์ https://autocats-shopee-booster.web.app/ ในภาษาไทยเป็นหลัก หากส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ไม่เหมาะสมหรือไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ให้ข้อกำหนดในส่วนดังกล่าวสิ้นผล และให้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในส่วนอื่นมีผลใช้บังคับต่อไป ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าครั้งเดียวหรือเป็นการฝ่าฝืนซ้ำเดิมก็ตาม แต่ผู้ให้บริการไม่ได้ใช้สิทธิที่มีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนดังกล่าว ไม่ให้ถือว่าผู้ให้บริการสละสิทธิและไม่เป็นการกระทบสิทธิของผู้ให้บริการในการใช้สิทธิในภายหลัง หากผู้ให้บริการยกเว้นการฝ่าฝืนส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ถือว่าเป็นการยกเว้นการฝ่าฝืนใดๆ ในอนาคตหรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้แต่ประการใด ผู้ให้บริการไม่มีส่วนรับผิดชอบในการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

PNL Good Code ©2020